Disclaimer

Alle gegevens op deze website zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Kennelijke fouten binden  ACCI, vzw – Het Perron niet. Indien je naam en mailadres en / of telefoonnummer bij ons bekend zijn, stellen wij je, indien mogelijk, vooraf op de hoogte van eventuele programmawijzigingen.

Cookies op website

De website van Het Perron maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken en om de inhoud van de website beter af te stemmen op de gebruikers. 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden opgeslagen om je voorkeuren tijdens het surfen te onthouden. Cookies slaan nooit je naam, adres, leeftijd of andere persoonsgegevens op. Alleen je voorkeuren en interesses aan de hand van je surfgedrag worden opgeslagen.

Welke cookies gebruikt en kan de site van Het Perron gebruiken?

Op deze websites worden cookies voor zowel functionele doeleinden als trackingcookies gebruikt:

1. Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om je naar behoren te kunnen laten surfen op de website.

2. Trackingcookies

 • Cookies van Google Analytics. De Google Analytics worden enkel en alleen gebruikt om een duidelijk beeld te krijgen van oa. de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Deze cookies worden in geen geval gebruikt om niet-persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en aan te passen aan het surfgedrag van onze bezoekers.
 • Cookies van embedded content. Onze webpagina’s worden soms verrijkt met embedded content zoals filmpjes die vanaf vimeo.com of youtube.com worden afgespeeld. Wanneer je vanaf deze embedded content doorklikt naar deze externe website, dan kunnen er eventueel ook cookies worden aangemaakt.
 • Cookies van tools om pagina's te delen op social media zoals AddThis of Sumo. 
 • Cookies van tools om bevragingen te doen aan de surfers zoals Hotjar.

Hoe zet je cookies uit?

Als je aan de hand van het bovenstaande besluit cookies toch te willen blokkeren, kan je dat voor de door jou gebruikte browser doen. Let op, cookies worden voor elke computer waar je op werkt gebruikt. Als je meerdere computers gebruikt, dien je dit proces per computer te herhalen.

Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari

Privacyverklaring van ACCI, vzw

ACCI, vzw  (Cultuurcentrum Het Perron) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens..

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ACCI, vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Als ACCI, vzw  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al de huidige en vroegere deelnemers aan activiteiten van ACCI, vzw en van organisaties die gebruik maken van ons ticketsysteem, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, vrijwilligers, leveranciers;

 

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door ACCI, vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van ACCI, vzw (uitvoering overeenkomst);
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving.
 • marktonderzoek uit te voeren, om producten en diensten te ontwikkelen en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden;
 • het versturen van een seizoensmagazine
 • het versturen van een papieren magazine
 • het versturen van occasionele e-mails met een aanbod voor voorstellingen (die direct het aansluiten bij een recent bezoek);
 • het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang);
 • het verschaffen van kortingformules via e-mail of per post op basis van uw bestelhistoriek;
 • aankopen van tickets voor activiteiten van ACCI, vzw en andere organisaties die gebruik maken van ons ticketsysteem (afleveren tickets, toegangscontrole, bepaling tarieven, servicemailing voor en/of na uw bezoek, contactname in geval van programmawijziging of annulatie);

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)
 • Aanwezigheid
 • Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …)
 • Interesses
 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit
 • Rijksregisternummer
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om te kunnen deelnemen aan activiteiten van ACCI, vzw.  Met uitzondering van :

 • Beeldmateriaal (voor public relations)
 • Contactgegevens (voor direct marketing)

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
 • Het plannen van onze activiteiten en verhuur van lokalen
 • Het verzorgen van de aankoop van tickets
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het verzekeren van vrijwilligers en deelnemers
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers,  …);
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :

 • Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren, en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven , tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

 

Bewaartermijn

ACCI, vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven  welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.  Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

          Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

          Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

          commission [at] privacycommission.be

 

Wijzigingen aan onze privacyverklaring


ACCI, vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website www.hetperron.be

Vragen

Zit je met vragen over ons privacybeleid of over jouw privacy of wil je graag een afschrift ontvangen van de gegevens die wij over jou bijhouden? Neem dan gerust contact op met: 

Het Perron
Fochlaan 1 | B-8900 Ieper | T + 32 (0)57 239 480 | F + 32 (0)57 239 489
cultuurcentrum [at] ieper.be

Wens je de gegevens die je ons bezorgde te wijzigen, verbeteren of bij te werken? Zou je graag een toestemming intrekken? Dan kan je dit doen door ons te contacteren.

Eigendomsrechten

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het logo, de foto’s, de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan ACCI, vzw - Het Perron en worden uitdrukkelijk voorbehouden, sommige delen van de website bevatten foto’s die vallen onder het auteursrecht van betreffende fotografen. Het geheel of gedeeltelijk gebruik van elementen van de website is niet toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toelating.