Huur een atelier

Op zoek naar een plek om in alle rust te werken aan je project? Nood aan een andere omgeving om nieuwe inspiratie op te doen? Zoek niet verder! Huur één van onze 10 ateliers.

De ateliers

Er zijn 10 ateliers. Het kleinste atelier is 15,5 m² en het grootste 47 m².

De basishuurprijs bedraagt 3,8 euro per m² per maand op 1 juli 2022 en wordt jaarlijks geïndexeerd. In deze huurprijs is verwarming, elektriciteit, water, internet en gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes inbegrepen (trappen, keuken, tuin, gemeenschappelijke rekkenkast, kelder, gelijkvloerse verdieping, toiletten). De ateliers en de gemeenschappelijke ruimtes worden door de huurders van de kunstateliers onderhouden en gevrijwaard van opslag of vuilnis.

Een atelier kan gehuurd worden voor een periode van minimum 6 maanden en maximum 2 jaar.

Voor wie?

De ateliers van Satelliet.K richten zich op beeldende kunstenaars wiens professioneel pad zich richt op het artistieke. Hun output overstijgt zelfontwikkeling en getuigt van zelfreflectie. De kunstenaar bouwt actief aan een portfolio, consequent opgebouwd, die aan een publiek kan gepresenteerd worden. 

Satelliet.K wil in het bijzonder aandacht schenken aan beginnende kunstenaars. De vraag naar werkruimte is bij recent afgestudeerde kunstenaars het grootst, aangezien zij hun weg in de professionele, artistieke wereld nog aan het zoeken zijn. Maar het is voor de synergie en voorbeeldfunctie van belang dat in Satelliet.K ook meer ervaren kunstenaars zijn opgenomen.

Collectieven met onderlinge samenwerking op vlak van artistieke creatie, reflectie en/of toonmomenten en hybride kunstvormen zijn ook welkom. 

Hoe verloopt een aanvraag?

 1. De kunstenaar dient een aanvraag in via onderstaand webformulier.
 2. Een selectiecommissie behandelt de aanvraag en formuleert een advies aan het college van burgemeester en schepenen van stad Ieper. Deze commissie bestaat uit de programmator van de tentoonstellingen van Cultuurcentrum Het Perron, de directeur van de afdeling Beeldende Kunst van dé Academie en een vertegenwoordiger van de cultuurdienst CO7.
 3. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag op basis van het advies van de selectiecommissie.
 4. De kunstenaar wordt op de hoogte gebracht van de beslissing.
 5. Indien de aanvraag werd goedgekeurd neemt de dienst patrimonium van stad Ieper contact op met de kunstenaar om de huurovereenkomst af te sluiten. 

Waaruit bestaat een aanvraag?

De kwaliteit van het werk, professionaliteit van de praktijk en ambitie en motivatie van de aanvrager zijn van doorslaggevend belang bij de beoordeling. Hierbij speelt het ontwikkelingsperspectief een belangrijke rol. Concrete plannen voor artistieke projecten kunnen meegenomen worden in de beoordeling.

Een ontvankelijk dossier bestaat uit:

 • een uitgebreid artistiek cv
 • tekstmateriaal om het werk te kaderen (minimum 250, maximaal 500 woorden)
 • visuele documentatie (20 beelden)
 • motivatie m.b.t. het gebruik van het atelier

In het uitgebreid artistiek CV is een tijdslijn opgenomen waarop de belang­rijkste mijlpalen met betrekking tot de artistieke praktijk staan, met de nadruk op de laatste 2 à 3 jaar. Vermeld tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, eventuele verkopen,... en hun jaartallen.

Met het tekstmateriaal om het werk te kaderen (minimum 250, maximaal 500 woorden) doelen we op de toelichting van het werk en de zich ontwikkelende artistieke praktijk. De kunstenaar beschrijft inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in zijn/haar werk en in de praktijk. Indien van toepassing dienen ook eventuele samenwerkingen en het eigen aandeel daarin beschreven te worden.

De visuele documentatie: maak een selectie van jouw werk a.d.h.v. minstens 20 beelden gecreëerd in de laatste 2 tot 4 jaar die jouw artistieke stempel illustreert. Vermeld titel, jaartal, afmetingen en gebruikte media.

De motivatie met betrekking tot het gebruik van het atelier: geef aan waar je het atelier voor wil gebruiken, licht de intensi­teit van het gebruik toe, concretiseer je te realiseren artistieke projecten of onderzoek en beschrijf hoe het gebruik van een atelier hierop een invloed zal hebben. …

Meer informatie

Lees alle details over de huur van de ateliers in het retributiereglement.

Aanvraagformulier atelier

Algemeen
Naam
Adres
Artistieke carrière
Upload requirements
Upload requirements
Upload requirements
Huur atelier
Upload requirements
De persoonsgegevens die u verstrekt worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan de ACCI VZW houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die op 25 mei 2018 van toepassing is. 
 
ACCI VZW geeft u daarbij de volgende garanties:
 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
 • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de webmaster.
 • ACCI VZW treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.
ACCI VZW verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.