Retributiereglement huur ateliers

Retributiereglement voor de verhuur van de atelierruimtes van kunstenhuis Satelliet.K

Goedgekeurd door de gemeenteraad van stad Ieper op 2 mei 2022. 

 

Artikel 1: Doelstelling van het gebouw

Binnen het pand gelegen in de Rijselstraat 40, 8900 Ieper zijn 10 ruimtes voorzien voor kunstateliers binnen het kader van het Kunstenhuis Satelliet.K.

De atelierruimtes worden enkel verhuurd met als doel actieve kunstbeoefening binnen de beeldende kunsten. Ze worden niet als stockageruimte verhuurd.

 

Artikel 2: Doelgroep

Deze ateliers worden verhuurd aan  kunstenaars die de intentie hebben een artistieke carrière uit te bouwen. Er wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan beginnende kunstenaars, desondanks is er ook ruimte voor meer ervaren kunstenaars omwille van synergie en voorbeeldfunctie. Bij de toewijzing van de ateliers wordt aandacht besteed aan diversiteit zoals gender, cultureel, leeftijd en woonplaats waarbij er gestreefd wordt naar een bezetting van minstens 50% kunstenaars die inwoner zijn van de stad Ieper.

 

Artikel 3: Oppervlakte van de ateliers en huurprijzen

De huurprijs bedraagt 3,8 euro per m² per maand. 

Ateliers Satelliet.K  

Oppervlakte (m²)  

Huurprijs per maand (euro)  

Atelier 1

16,2

62

Atelier 2

25,2

97

Atelier 3

19,8

76

Atelier 4

15,5

59

Atelier 5

16,5

63

Atelier 6

24,6

94

Atelier 7

19,4

74

Atelier 8

14,9

57

Atelier 9

35,4

136

Atelier 10

47,0

180

In deze huurprijs is verwarming, elektriciteit, water en internet inbegrepen.

Dit zijn basishuurprijzen voor de periode 1/07/2022 tot 30/06/2023, die vervolgens jaarlijks worden aangepast aan de schommelingen van de gezondheidsindex.

 

Artikel 4: Beschrijving van doel van de gemeenschappelijke ruimtes (trappen, keuken, tuin, gemeenschappelijke rekkenkast, kelder, gelijkvloerse verdieping, toiletten).

De tuin en gelijkvloerse ruimte staan ter beschikking van de huurders en kunnen gebruikt worden als presentatie – en ontmoetingsplaats op voorwaarde dat het gebruik kadert binnen de werking van Satelliet.K of in het verlengde ligt van de atelierwerking. Het gebruik moet steeds in onderlinge afspraak met de huurders en de beheerder van het gebouw gebeuren.

Alle gemeenschappelijke ruimtes worden door de huurders van de kunstateliers onderhouden en zijn steeds gevrijwaard van opslag of vuilnis. Precieze afspraken betreffende het gebruik worden geconcretiseerd in een huishoudelijk reglement dat als bijlage aan het huurcontract wordt toegevoegd.

De gelijkvloerse ruimte kan gebruikt worden door externen in onderlinge afspraak met de huurders en na schriftelijk akkoord van de beheerder van het gebouw.

 

Artikel 5: Termijn van huur

Een atelier kan verhuurd worden voor een periode van minimum van 6 maanden en maximum 2 jaar. Op voorwaarde van een gefundeerde motivatie kan deze periode verlengd worden met 1 jaar. Na deze periode kan een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Vroegtijdige opzeg door de huurder is mogelijk na 6 maanden op voorwaarde dat deze schriftelijk gebeurt en met in acht neming van een opzegtermijn van minimum 1 maand.

 

Artikel 6: Toewijzing van een atelier

Aanvragen gebeuren schriftelijk of online. Een ontvankelijk dossier bestaat uit:

  • een uitgebreid artistiek cv
  • visuele documentatie (20 beelden)
  • tekstmateriaal om het werk te kaderen (max. 500 woorden)
  • motivatie m.b.t. het gebruik van het atelier

De toewijzing van de kunstateliers gebeurt door het college van burgemeester en schepenen op advies van een selectiecommissie bestaande uit de programmator van de tentoonstellingen in organisatie van Cultuurcentrum Het Perron, de directeur van de afdeling Beeldende Kunst van dé Academie en een vertegenwoordiger van de cultuurdienst CO7. Deze commissie kan uitgebreid worden met één externe persoon met raadgevende stem.

 

Artikel 7: Onderverhuring en huuroverdracht

Onderverhuring en huuroverdracht zijn niet toegelaten.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid en verzekeringen

De kunstenaar is aansprakelijk voor de kunstactiviteiten die in de atelierruimte plaatsvinden en sluit hiervoor zelf de nodige verzekeringen af. De stad en het O.C.M.W. Ieper kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke en/of materiële schade ten gevolge van deze activiteiten.

Het gebouw wordt door de verhuurder verzekerd voor brand-, water-, storm- en glasschade met afstand van verhaal ten voordele van de huurders.

Kunstwerken die de huurder in de gehuurde atelierruimte achterlaat, dienen desgewenst door hemzelf verzekerd te worden.

 

Artikel 9: Dit reglement treedt in werking op 01/07/2022.